برای ثبت نام و اطلاع از نحوه حضور در دوره انوزشی به کانال    @aarahcom 

و برای مطالعه و داتلود پاورپونت اموزشی به سایت accrah.com  مراجعه کنید